Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en gezondheidsgegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bij ons komt voor onderzoek of behandeling. Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Face to face kliniek verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van goede zorgverlening en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Algemene communicatie en spreekurenplanning.
  (NAW-gegevens, telefoon, e-mail)
 • Goede en veilige zorgverlening volgens de behandelovereenkomst.
  (verwijsbrief, uitgebreide gezondheidsvragen, voorgeschiedenis, medicatiegebruik, allergieën, OK beeldopnames etc. We leggen alles vast in een medisch dossier)
 • Identificatie.
  (BSN-nummer, type en nummer legitimatiebewijs)
 • Declaratie van de behandeling bij uw zorgverzekeraar, indien van toepassing.
  (zorgverzekeraar en polisnummer)
 • Facturatie niet-verzekerde zorg.
 • Meten van behandelresultaten en patiënttevredenheid en andere kwaliteitsdoeleinden.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Toegangsbeveiliging (bijv. camerabeelden).

De wettelijke grondslagen voor bovenstaande verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (de behandelovereenkomst) of,
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst, Zorgverzekeringswet) of
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Face to face kliniek, of
 • uw toestemming.

Met wie delen wij uw gegevens?

Alle zorgverleners van de Face to face kliniek die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Daar hoort ook alle informatie bij afkomstig van laboratorium-, en onderzoeksgegevens.

Als u geen bezwaar maakt, sturen wij uw huisarts/verwijzer een brief met de uitgevoerde behandelingen en/of advies voor verdere zorgverlening. Uw apotheker sturen wij een recept voor medicatie als dat nodig is. Deze informatie wordt via beveiligde e-mailsystemen gecommuniceerd of op papier aan u meegegeven.

Als u wordt doorverwezen naar een andere behandelaar, ontvangt deze van ons een verwijsbrief met relevante medische informatie.

De kosten voor uw behandeling declareren wij, indien mogelijk bij uw zorgverzekeraar. De omschrijving van de behandelcode of zorgactiviteit bevat medische gegevens. Ook uw BSN wordt hierbij doorgegeven.

Ernstige calamiteiten melden we bij Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD.

In bijzondere gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan instanties. Wij volgen hierbij de door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) opgestelde richtlijnen.

Uw gegevens kunnen we ook gebruiken om u te blijven informeren over ons zorgaanbod, uitnodigingen te sturen voor deelname aan kwaliteitsonderzoek via externe dienstverleners.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen.

Alle medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor anderen die door ons worden ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen onze kliniek niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin patiëntgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom alleen toegankelijk voor een beperkte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, etc. Wij werken uitsluitend met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Ook zorgen we voor maatregelen zoals backups tegen verlies van gegevens door brand of diefstal.

Met leveranciers die in onze opdracht uw gegevens verwerken, zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin zijn onder andere beveiligingsafspraken vastgelegd. Een verwerker mag uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Afhankelijk van het doel en de aard van de gegevens kan de bewaartermijn verschillend zijn.

Uw medisch dossier moeten wij 20 jaar bewaren, voor declaratiegegevens is de bewaartermijn 7 jaar.

Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en plaatsen wij cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.facetofacekliniek.nl

Uw rechten

Informatie
Wij informeren u voor het verwerken van uw gegevens informatie over onze identiteit, de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring die u kunt vinden op onze website.

Inzage in en afschrift van uw gegevens
U heeft het recht om de gegevens die wij van u verzamelen in te zien. U kunt ook een kopie van (een deel van) uw dossier opvragen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Toch kunnen we niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake als u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons als u vindt dat deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de behandelovereenkomst of het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u of aan een derde partij zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief of mail aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Als de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Over deze privacyverklaring

Face to face kliniek kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 13 juni 2023. De meest recente versie vindt u altijd op facetofacekliniek.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

Contactgegevens
Face to Face kliniek
Boumaboulevard 754
9723 ZT Groningen

+31 (050) 3051040
info@facetofacekliniek.nl